FFmpeg4/5/6/7入门教程11.01:番外篇

系列索引:FFmpeg4/5/6/7入门系列索引

本文没什么技术性的内容,主要是想纪念一下雷霄华同志。

刚开始学习FFmpeg技术时,在网上能找到的、成体系的教程就是大佬写的。

因为大佬已经离世,教程已经有些旧了,部分函数已经被官方新版本弃用。

所以我根据大佬的教程已经自己摸索,使用最新版API写出了本系列教程。

下面是大佬的Github仓库。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_media_play
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_ffmpeg_audio_player
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_ffmpeg_video_filter
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_ffmpeg_swscale.git
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_ffmpeg_format.git
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_ffmpeg_device.git
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_ffmpeg_mem_handler.git
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_ffmpeg_streamer.git
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_ffmpeg_video_encoder.git
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_ffmpeg_picture_encoder.git
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_ffmpeg_player.git
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_ffmpeg_audio_encoder.git
https://github.com/leixiaohua1020/h264_analysis.git
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_mediadata_test.git
https://github.com/leixiaohua1020/YUVplayer.git
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_ffmpeg_avutil.git
https://github.com/leixiaohua1020/VideoEye.git
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_keyframe_extractor.git
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_directshow_example.git
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_librtmp_example.git
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_libvlc_example.git
https://github.com/leixiaohua1020/simplest_encoder.git

FFmpeg4/5/6/7入门教程11.01:番外篇
https://feater.top/ffmpeg/in-memory-of-leixiaohua/
作者
JackeyLea
发布于
2020年5月3日
许可协议